Polityka prywatności

Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej firmy SSM Szymon Pietkiewicz wobec Użytkowników stron internetowych serwisu internetowego http://conversacja.pl/ („Serwis”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych podanych podczas rejestracji.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Serwisu przed zawarciem umowy, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Przetwarzanie przez Firmę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników stron internetowych Serwisu jest właściciel i operator Serwisu firma SSM Szymon Pietkiewicz, 90-755 Łódź, al. 1 Maja 93/95. NIP: 727-25-95-749. Regon: 101741190.

Z administratorem oraz operatorem Serwisu, można skontaktować się elektronicznie (mailowo): kontakt@conversacja.pl, telefonicznie: 609-314-739 lub (42) 683-46-59 oraz pisemnie pod wskazanym wyżej adresem.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Firma przetwarza dane przekazywane przez Użytkowników stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu, takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

OCHRONA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Strony Serwisu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Firmy przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zobowiązujemy się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione nam przez użytkowników Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników Serwisu, w szczególności podane przez formularz kontaktowy, zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Firma przechowuje dane osobowe Użytkowników stron jedynie przez okres niezbędny (maksymalnie do 50 miesięcy) w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania lub rozwiązania problemów, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z prawnymi wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Użytkowników zostają usunięte ze wszystkich systemów.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Firma nie przekazuje (nie sprzedaje, nie udostępnia i w żaden sposób nie użycza)  stronom trzecim danych dotyczących i podanych przez Użytkowników stron internetowych wyżej wymienionego Serwisu poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych takich, jak np. Google Analytics („Dostawcy Usług Statystycznych”).

PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH (ICH POPRAWIANIA I USUNIĘCIA)

Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów wymienionych w punkcie „Udostępnianie danych osobowych”, w ramach korzystania z modułu „Newsletter”, wysłania zapytania poprzez znajdujące się w serwisie formularze kontaktowe oraz udostępnił swoje dane osobowe umieszczając komentarz w sekcji blogowej Serwisu, może się zwrócić bezpośrednio do Administratora Serwisu z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na adres: kontakt@conversacja.pl lub poprzez odnośnik w poszczególnych wiadomościach elektronicznych.

Użytkownik może w każdym czasie domagać się ponadto dostępu do przekazanych danych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się do Firmy pisemnie adres: 90-755 Łódź, al. 1 Maja 93/95.

POLITYKA COOKIES („CIASTECZKA”)

Na stronach internetowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywana jest technologia plików cookies.

Na stronach internetowych Serwisu informacje zawarte w plikach cookies pozwalają identyfikować Użytkownika i przechowywać dane o jego dotychczasowej aktywności w zakresie korzystania z Serwisu. Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

ADMINISTRATOR SERWISU WYKORZYSTUJE PLIKI „COOKIES” W CELACH:

  • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

ADMINISTRATOR SERWISU WYKORZYSTUJE DWA TYPY PLIKÓW COOKIES:

  • Cookies sesyjne – przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe – przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

ZE WZGLĘGU NA CEL, JAKIEMU SŁUŻY TECHNOLOGIA COOKIES, W SERWISIE STOSOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE RODZAJE:

  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
  • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień Serwisu,
  • statystyczne pliki cookies służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych,
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Wyłączenie możliwości umieszczania plików cookies na komputerze użytkownika Serwisu bądź ich usunięcie w trakcie wizyty na Serwisie może skutkować częściowym lub całkowitym uniemożliwieniem korzystania z Serwisu, za co Firma nie ponosi odpowiedzialności.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Serwisu niewłaściwie z jego przeznaczeniem.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera wykorzystywane są jedynie w celach technicznych związanych z administracją Serwerem oraz do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane Firma zachowuje i wykorzystuje tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Niniejsza polityka prywatności nie reguluje zasad prywatności podmiotów, do których odnośniki zostały umieszczone w obrębie stron internetowych Serwisu.

Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu.

Dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych Serwisu prosimy kierować na adres Firmy: 90-755 Łódź, al. 1 Maja 93/95 lub drogą elektroniczną na: kontakt@conversacja.pl.

Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Serwisu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony Firmy.

OSTATNIA AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI ZOSTAŁA DOKONANA W DNIU 24.05.2018 R.